کتابخانه های عمومی

قالب نهاد کتابخانه های عمومی کشور
سازمانی
قالب نهاد کتابخانه های عمومی کشور که تنها برای ارائه این نرم افزار به این ارگان طراحی شده است دارای اجزای بسیار زیادی در قالب می باشد که متناسب با تلویزیون هایی بالاتر از 60 اینچ می باشد. اطلاعات سازمان در زیر نمایشگر به نمایش می آید و اوقات ...
ادامه مطلب